Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בית ספר יסודי "גבעון" ומרכז ספורט קהילתי "החשמונאים"

בית ספר יסודי "גבעון" ומרכז ספורט קהילתי "החשמונאים" מהווים חלק מפרויקט עירוני אינטנסיבי ורב שימושים שהקימה חברות "גינדי השקעות" ו"הריבוע הכחול" על שטחי השוק הסיטונאי הישן של תל אביב פרויקט TLV). מבני הציבור הוקמו בשיתוף עיריית תל אביב כפרויקט חלוצי המשלב בין יזמות פרטית וציבורית בנוסף, משולבים בפרויקט שטחי מגורים, קניון גדול וחניון ציבורי.
מבני הציבור ממוקמים על הדופן המערבית של הרחוב המסחרי הפנימי של הקניון במגרש צר וארוך. הכניסה הראשית של בית הספר ממוקמת על רחוב החשמונאים, אליו נפתחת מבואה רחבה הצופה מצידה השני לכיוון מרכז הספורט העירוני. מבואה זו מהווה מחבר בין השימושים הציבוריים ובינם לרחוב החשמונאים הגובל.
בית הספר צומח ומטפס מעל מבנה הספורט ועושה שימוש בגג מרכז הספורט כחצר המשחקים המרכזית. בהמשך, גג מבנה בית הספר משמש בחציו כמרפסת גג עירונית לשימוש התלמידים, ובחציו השני כמרכז אנרגיה של מרכז הספורט. במרכז החצר המרכזית ממוקמת באר אור החודרת למעמקי 4 קומות מרכז הספורט בעומק האדמה ומסתיימת בקומת בריכות השחייה.
חללי בית הספר בקומות כיתות הלימוד קושרים ויזואלית את הכיתות עם המסדרונות ועם העיר הסובבת במערכת היקפית של קירות שקופים המעניקים מבטים חודרים בין החללים השונים ומטשטשים את הגבולות החדים של המרחב הפדגוגי: כיתה- בית ספר- עיר.

צילום: מיקלה ברסטו

 

מקום: תל אביב
ייעוד: בית ספר יסודי
היקף: 2,600 מ"ר
שלב: הושלם 2017
מזמין: גינדי השקעות עבור עיריית תל אביב