Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בן יהודה 204

הבניין הרחוב בן יהודה 204 בתל אביב הוא בניין לשימור אשר נוספו לו 3 קומות. הבניין עמד על פודסט אשר חדר אל עבר הרחוב. קומת הקרקע של הבניין למעשה הייתה מוגבהת בקומה מעל הרחוב. במסגרת תכנון הבניין, וכחלק מעבודות השימור, הוסר הפודסט ונבנתה במקומו קומת קרקע מלאה אשר הייתה חלק מהתכנון המקורי של הבניין שתוכנן על ידי אדר' גפשטיין.
כך זכה הבניין למעשה בתוספת קומה נוספת המשמשת היום כקומה מסחרית. לקומה זו מתחבר גם המרתף העליון שנחפר מתחת לבניין לשימור ושתי הקומות ביחד מהוות יחידה מסחרית גדולה שתרמה לכלכליות של הבניין.

 

מקום: תל אביב
ייעוד: מגורים ומסחר (מבנה לשימור)
היקף: 18 יח"ד
שלב: הושלם 2016
מזמין: פרטיים