Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

הוסטל בית לחיים

מקום: בני ברק
היקף: 2,200 מ"ר
ייעוד: הוסטל ומעון לבוגרים עם צרכים מיוחדים מהקהילה החרדית
שלב: הושלם 2014
מזמין: קרן רש"י, עמותת עזרה למרפא