Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

ABC; מרכז לוגיסטי

משרדי המטה ומחסן הלוגיסטי הראשי של חברת חלפי הרכב ABC ממוקמים באזור התעשיה סגולה בפתח תקווה. המבנה מדגיש את תפקוד חלקי המבנה ובנוי מקומפוזיציה של שתי מסות עיקריות תוך שימוש בגאומטריה וחומרי גמר מאופקים בקווים פשוטים.

צילום: מיקלה ברסטו