Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בת ים; רובע העסקים

בתוכנית האסטרטגית לפיתוח העיר קוראת עיריית בת ים להגדלת האינטנסיביות במרקם הקיים, חיזוק המאפיינים העירוניים, יצירת בסיס כלכלי איתן לעיר ויצירת תמהיל שימושים מגוון. התוכנית האסטרטגית מדגישה את תפקידו של רובע העסקים העירוני כגנרטור הכלכלי לפיתוח העיר.

רובע העסקים, שבו עוסקת תוכנית זו, נושק מצידו המזרחי לרחוב ניסנבוים בו מתוכנן תוואי הרכבת הקלה וציר העסקים הראשי ומצידו המערבי לרצועת חוף הים המאופיינת בשימושי מגורים, מלונאות, פנאי ונופש. מיקומם של הרחובות יוספטל – מצפון לרובע, והקוממיות – מדרום, שניהם עם חיבור ישיר לאיילון דרום, מציבים את רובע העסקים כמוקד העירוני הגדול ביותר בעל נגישות עירונית ומטרופולינית גבוהה ביותר.

עקרי התכנית:

הגדלת נפח הבניה ל-2.5 מליון מ"ר ליצירת גנרטור כלכלי משמעותי לעיר
הגדלת מגוון הפעילות ברובע העסקים ליצירת אזור פעיל על ידי הוספת שימושים ועידוד שימושים ציבוריים.
אפיון ושדרוג של מערך הדרכים והשטחים הציבוריים תכנון שבילי אופניים ורחובות להולכי רגל
יצירת מנגנון כלכלי במסגרת הוראות התכנית להאצת הבניה בשיטה של "כל הקודם זוכה" ומתן זכויות בניה מתכלות עם הזמן.
יצירת תכנית בינוי מפורטת עם הוראות בניה ללא הגבלת גובה למבנים.

 

מקום: בת ים
ייעוד: מרכז עסקים עירוני ראשי
היקף:830 דונם, 2.5 מליון מ"ר
שלב: בתכנון
מזמין: עיריית בת ים