Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

תל אביב; שיקום הנמל

נמל תל אביב נבנה בשנת 1936 ושימש כנמל מסחרי וכשער לים של הישוב היהודי בא"י עד לפתיחת נמל אשדוד ב-1965. החל משנה זו ועם הפסקת תפקודו כנמל מסחרי החל תהליך הידרדרות שכלל כניסת שימושי אחסנה ותעשיה זעירה תוך הזנחת השטחים הפתוחים ומצבם הפיזי של המבנים. משנת 2001 עוסק משרדנו בשיקום המתחם שכולל קביעת חזון ופרוגרמה, הגדרת ייעודם, אופיים ומיקומם של שטחי ציבור פתוחים, שיקום חורבות המבנים ההיסטוריים וחידוש תשתיות יסודי. התוכנית קיבעה את מרחב הנמל כמתחם ציבורי פתוח לכל, נגיש עם שימושי נופש בילוי ופנאי מגוונים.

 

מקום: נמל תל אביב
ייעוד: מתחם בילוי פנאי ונופש
היקף:110 דונם, 25,000 מ"ר
שלב: גמר ביצוע 2010
מזמין: אוצר מפעלי ים