Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בני ברק; תכנית מתאר

סוג תוכנית: כוללנית 

מספר תכנית: 501-0308296

סטטוס: מאושרת

שטח התכנית: 7,350 דונם

אורחות החיים בעיר בני ברק מיוחדים ותואמים את העיר, צפיפותה, הסדר והכאוטיות שבה. העיר חרדית ומוקפת בערים חילוניות, היא בנויה עד קצה גבולה, אין לה עתודות קרקע נוספות לצד מגבלת גובה. היא מעניקה שרות לכלל הציבור החרדי בארץ, יש בה אין ספור מוסדות ציבור וחינוך מכל זרמי הדת ומחסור אדיר בכיתות ושטחים ציבוריים פתוחים. הרחובות והכבישים בה צרים מלהכיל את התנועה הרגלית והמוטורית. 

למרות כל זאת היא העיר החרדית המרכזית בארץ, אהובה על תושביה ומקור גאוותם.

הכנת תכנית המתאר לעיר הייתה הליך מורכב ומרתק. הלכות חיים, נוהגים וציווים רבניים נארגו יחד עם תאוריות ומחשבות עכשוויות על תכנונה של עיר במאה ה-21.

התכנית מוסיפה כ-50,000 תושבים חדשים ב-10,000 יח"ד חדשות ועוסקת בארבעה קווים אסטרטגיים ראשיים:

1.  סביבה עירונית אטרקטיבית

2. מרכז חינוך חרדי

3. תנועה רב אמצעית

4. איזון כלכלי.