Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

ירוחם; תכנית מתאר כוללנית

סוג תוכנית: כוללנית 

מספר תכנית: 612-0692913 

סטטוס:  דיון להפקדה  

שטח התכנית: 55,000 דונם

בלב המדבר, לצד המכתש הגדול,  נמצאת ירוחם. תכנית המתאר הכוללנית לעיר מכוונת לצמיחה וגידול אוכלוסין של כ-40,000 תושבים תוך שמירה על האופי המקומי המשולב במגוון קהילות, פעילות חברתית, מוסדות ציבור איכותיים ותיירות מדברית. האתגרים שבתכנון בסמיכות לאוצרות טבע בין לאומיים, מרחק ומחסור בנגישות תחבורתית למטרופלין, מלאי תכנוני ומוסדות ציבור המתוכננים באופן פרוס ומבוזר וירידה במרכזיות ענף התעשייה היו חלק בלתי נפרד מהאתגרים איתם התמודד צוות התכנון.  

התכנית כוללת 4 עקרונות ליבה: העצמה של הגיוון הקהילתי הקיים בירוחם, חיזוק המרקם הוותיק, תכנון קומפקטי עם נגישות גבוהה וקיימות סביבתית. אלו באים לידי מימוש בעזרת איזון בין היצע לבינוי ופיתוח לצד שמירה על שטחי המדבר ואוצרות טבע, התחדשות עירונית, עירוב שימושים, הוספת קו רכבת לעיר, פיתוח תיירות מגוונת המתכתבת עם המרחב המדברי ומוסדות ציבור המותאמים לקהילות בעיר.