Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

ג'דידה-מכר; תכנית מתאר כוללנית

סוג תוכנית: כוללנית 

מספר תכנית: 252-1131366 

סטטוס:  הכנת מסמכים 

שטח התכנית: 12,000 דונם.

הישוב ג'דידה-מכר קם במאה ה-16 כשני כפרים נפרדים. תכנית המתאר הכוללנית קובעת תנאים להכנת תכניות מפורטת לישוב וגדילתו מ-21,000 תושבים ועד 65,000 תושבים וזאת תוך מתן פתרונות למחוסרי קרקע וקרקע זמינה ולהתפתחות הייחודית של הישוב. בין האתגרים איתם מתמודדת התכנית: שמירה על ייחוד וההיסטוריה המקומית, איחוד חלקי העיר ויצירת מרחב עירוני רציף תוסס ופעיל. התאמה לצרכי התושבים וניצול פוטנציאל המיקום הגאוגרפי והטופוגרפי המיוחד של הישוב לצד כלים לשיפור המצב הסוציו אקונומי של הישוב והתחדשות עירונית.